Home / ข่าวนครปฐม / ยินดีกับ 3 นายตำรวจคว้ารางวัล “สุดยอดตำรวจภูธรภาค 7”

ยินดีกับ 3 นายตำรวจคว้ารางวัล “สุดยอดตำรวจภูธรภาค 7”

201509294

คณะที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจของข้าราชการตำรวจและคาดหวังที่จะเห็นข้าราชการตำรวจได้ให้ความสำคัญของงานในหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ และเสียสละต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงได้จัดโครงการคัดเลือก “สุดยอดตำรวจภูธรภาค 7” โดยคัดเลือกตำรวจจากพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจทุกระดับในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการป้องกันและปราบปราม ด้านการสืบสวน ด้านการสอบสวน ด้านการจราจร และด้านการบริการประชาชนตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง จนได้สุดยอดตำรวจจำนวน  3 นาย ที่เป็นแบบอย่างของสุดยอดนายตำรวจตำรวจอย่างแท้จริง

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ ประธานที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากทางคณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจของข้าราชการตำรวจ และคาดหวังที่จะเห็นข้าราชการตำรวจได้ให้ความสำคัญของงานในหน้าที่และงานนอกเหนือหน้าที่ที่ข้าราชการตำรวจมีจิตสาธารณะและความตั้งใจทำเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละต่อส่วนรวมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการดำเนินโครงการคัดเลือกสุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของตำรวจภูธรภาคต่างๆ ต่อไปในอนาคต สำหรับการคัดเลือกสุดยอดตำรวจภูธร ภาค 7 ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้สรรหาและการเสนอชื่อจากสื่อมวลชน เพื่อทำการคัดเลือกตำรวจภูธรในพื้นที่ภาค 7 ทุกระดับ จาก 8 จังหวัด ให้เหลือเพียง 3 นายเท่านั้น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของทุกคนว่า เป็นสุดยอดของตำรวจภูธรภาค7 จริงๆ

สำหรับผลงานผู้เข้ารับการคัดเลือกสุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 ของนายตำรวจทั้ง 3 นาย ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ลำดับแรก คือ พ.ต.อ.อนุภาพ ศรีนวล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานความมั่นคง และงานด้านจราจร มีผลงานเด่นที่ควรได้รับรางวัลสุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 คือ การรับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยกำหนดการเดินรถทางเดียวรอบองค์พระปฐมเจดีย์และตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาด้านการจราจรและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมการแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

และจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปมีวินัยการใช้รถใช้ถนน และเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น

สุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 คนที่ 2 คือ พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลสุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 คือ การก่อตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามของหน่วยงานต่างๆของตำรวจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นับเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและข้าราชการตำรวจโดยรวม โดยได้จัดทำโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการเสื้อเกระคุ้มภัยจากใจเพื่อนช่วยเพื่อน จากเงินรายได้การจำหน่าย ซีดีผลงานเพลงและการจัดกิจกรรม แบ่งปันรายได้จากผลงานเพลงของตนเองช่วยเหลือญาติ ครอบครัวและเพื่อนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด

นอกจากนี้ พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ เป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นผู้มีมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น มีคุณธรรม เสียสละ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสื่อมวลชนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง

สุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 คนที่ 3 คือ ร.ต.อ.นภดล พุทเปลี่ยน สว.จร.สภ.เมืองกาญจนบุรี มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพด้วยความพอเพียงให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจในสายงานจราจร นำข้าราชการตำรวจในสายงานจราจร จิตอาสา บริการน้ำดื่ม ให้ประชาชนที่มาทำบุญ ณ วัดพุทธกาญจนมุนี ออกพัฒนาวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละ ๑ วัด เพื่อให้เกิดความเสียสละ ชาระล้างจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างความสามัคคีภายในหน่วย ออกพัฒนา ปรับปรุง ทาสีเครื่องหมายบนพื้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สอบถามปัญหา ความเดือดร้อน นาไปปรับปรุงการทางาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และ จัดทำ มิวสิควีดีโอ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน

พล.ต.อ.ชนินทร์ ปรีชาหาญ ผู้บัญชาการสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจของข้าราชการตำรวจและคาดหวังที่จะเห็นข้าราชการตำรวจได้ให้ความสำคัญของงานในหน้าที่และงานนอกเหนือหน้าที่ที่ข้าราชการตำรวจควรมีจิตสาธารณะและความตั้งใจทำเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละต่อส่วนรวมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง การคัดเลือกสุดยอดตำรวจภูธรภาค 7 ทั้ง 3 นาย นับว่าเป็นการคัดสุดยอดของตำรวจมืออาชีพและมีผลงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนอย่างแท้จริง

ที่มา http://www.banmuang.co.th/news/crime/27510

 

แสดงความคิดเห็น

comments

Check Also

เปิดใจน้องสมาย! ช่างซ่อมรถสาวสวยยอดกตัญญูแห่งนครชัยศรี เผยชีวิตต้องผันตัวมาเป็นช่าง ตอนนี้ไม่ห่วงสวยแล้ว

วันที่ 7 ธ.ค. ผ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *