Home / Tag Archives: ข่าวเกษตรนครปฐม

Tag Archives: ข่าวเกษตรนครปฐม

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯชมศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จังหวัดนครปฐม

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นางบริสุทธ …

Read More »

นครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบประหยัดน้ำ ใช้วิธีปลูกแนวใหม่เรียกว่า “เปียกสลับแห้ง”

วันที่ 26 ส.ค.2558 ที่ผ่านมา นายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประธานเปิดงานกิจกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จัดกิจกรรมงานวันถ่ายท …

Read More »